Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesi

OSTEOPOROZ TANI VE TEDAVİ ÜNİTESİ

Prof. Dr. Aydan ORAL
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL
Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

Doç. Dr. Sina ESMAEILZADEH ARMAN

Osteoporoz Polikliniği, 1992 yılında Prof. Dr. Nurten ESKİYURT tarafından kurulmuştur. 2002 yılında kemik mineral yoğunluğu ölçüm cihazının alınması ile birlikte osteoporoz polikliniği yeniden yapılanmış ve “Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesi” adını alarak çalışmalarına devam etmiştir.

Kuruluş Amacı

  • Yaşlı nüfusun artışı, sedanter yaşam şekli ve beslenme alışkanlıklarına bağlı sıklığı giderek artmakta olan ve kalça kırığı gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilen osteoporozun tanısını koymak
  • Osteoporozu tedavi etmek ve komplikasyonlarını önlemek amacı ile güncel ilaç tedavisi ve rehabilitasyon programları düzenlemek
  • Osteoporozun kronik bir hastalık olduğu göz önünde bulundurularak hastaların uzun dönem takiplerini gerçekleştirmek
  • Osteoporoz ve buna bağlı kırıkları önlemek amacı ile korunma eğitimi ve egzersiz programları yürütmek
  • Bilgisayar destekli kayıt sistemi oluşturarak hastalara kaliteli hizmet sunmak ve bilimsel araştırmalara veri bankası oluşturmak

Ünitemiz beş alanda hizmet vermektedir:

  1. Osteoporoz Polikliniği
  2. Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçüm Merkezi
  3. Hasta Eğitim ve Bilgilendirme Programları
  4. Grup Egzersiz Programları
  5. Bilimsel Araştırma

Osteoporoz Polikliniği

Ne Yapıyoruz?

Her hasta için bilgisayar ortamında tüm verileri içeren birer dosya oluşturulur. Polikliniğimize ilk defa başvuran veya başka birimlerden yönlendirilen hastaların fizik  muayeneleri yapılır; gerekli görüldüğünde kemik yoğunluk ölçümleri, kan ve idrar tetkikleri ve dorsal ve/veya lomber vertebral grafileri istenir. Bu verilere göre, hastanın tanısı konularak uygun medikal tedavi ve rehabilitasyon programları düzenlenir. Gerekli durumlarda; sekonder osteoporoza yol açabilecek hastalıkların belirlenmesi veya tedavilerinin düzenlenmesi açısından hastalar Endokrinoloji veya Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları ile konsülte edilir. Osteoporoz polikliniği tarafından takip edilen hastaların tanı ve tedavi programına göre belirli aralıklarla kontrol muayeneleri yapılır. Kontrol muayenelerinde hastalardan gerekli görülen tetkikler istenerek yeniden değerlendirilir ve tedavi programları tekrar gözden geçirilir.

Çalışma Günleri

Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesi’nin bir alt birimi olarak çalışmalarını sürdüren “Osteoporoz Polikliniği” randevu sistemi ile çalışmakta ve Pazartesi günleri 08.30–12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Nasıl Başvurulabilir?

Genel polikliniğimize başvuran hastaların arasında osteoporoz açısından riskli olarak nitelendirilen veya osteoporoz tanısı konulmuş olan hastalar gereken tetkiklerle değerlendirilerek “Osteoporoz Polikliniği”ne yönlendirilir.

Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçüm Merkezi

Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesi bünyesinde yer alan, DPX-NT model GE-LUNAR markalı DXA ölçüm cihazı ile kemik mineral yoğunluğu haftanın beş günü mesai saatleri içerisinde sertifikalı bir teknisyen tarafından ölçülmektedir. Ünitemizde tedavi ve takip edilen veya başka birimlerden yönlendirilmiş olan hastalara kemik yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır.

Hasta Eğitim ve Bilgilendirme Programları

Eğitim ve bilgilendirme programlarının amacı; osteoporoz ve osteoporoza bağlı görülebilecek komplikasyonlara yönelik toplumda bilinç oluşturabilmek, osteoporozdan korunmanın önemini vurgulamak, ayrıca ünitemiz tarafından osteoporoz tanısı ile takip edilen hastaları tedavileri hakkında bilgilendirmek, uygun beslenme programları oluşturmak, günlük yaşam aktivitelerini düzenlemek, egzersiz programlarına katılımlarını sağlamaktır. Takip edilen hastalar içerisinden 15 kişilik gruplar oluşturularak eğitim programlarına dahil edilir ve verilen eğitimin sonuçları uzun dönemde takip edilir.

Grup Egzersiz Programları

Osteoporoz Ünitesi içinde yer alan egzersiz salonumuzda, osteoporoz okulu eğitim programına alınan veya alınmayan hastalara, osteoporozdan korunma ve tedavi amaçlı egzersiz programları uygulanmaktadır.

Bilimsel Araştırma

Hastalar için bilgisayar ortamında oluşturulan veriler, osteoporoz konusunda yapılacak bilimsel araştırmalara kaynak oluşturacak şekilde değerlendirilir ve bu konuda yapılacak bilimsel araştırmalara destek verilir. Ayrıca çok merkezli çalışmaların yanı sıra tez çalışmaları da ünitemiz tarafından yürütülmektedir.